BRANNVERNDOKUMENTASJON

STANGE BÅTHAVN
Stange Båtforening

Ajourført 8.3.2015

 

 

 

 

 

 

Brannvernleder

Nestleder: Brede Westbye

 

 

Stedfortreder

 Leder: Terje Emil Dahl

 

 

Ansvar for IK rutiner og dokumentasjon

 Sekretær: Terje Thoresen Dahl 

2:     Innholdsfortegnelse

 

 

1       Oversiktskart                                         Side   1

2       Innholdsfortegnelse                             Side   2

3       Ansvar myndighet                                Side   3

4       Bygningsdata                                        Side   4

5       Målsettinger                                           Side   5

6       Risikoanalyse                                       Side   6

7       Øvelsesplan                                           Side   8

8       Brannverntiltak                                               Side   9

9       Brannvesenets innsatsmulighet                 Side 10

10     Instrukser                                                        Side 11

11     Internkontrollrutiner                             Side 12

 

 

 

 

 

3:      Ansvar myndighet


Branndokumentasjon er utarbeidet med henblikk på anbefalte retningslinjer, samt anleggsmessige og organisatoriske forhold.

 

 

Organisatoriske forhold:

Stange Båtforenings nestleder, for tiden Brede Westbye, er også brannvernleder. Ansvaret gjelder Stange Båthavn med bryggeanlegg, vaktbu og opplagsplass.

Brannvernleders stedfortreder er  styrets leder: for tiden Terje Emil Dahl. Styrets sekretær, for tiden Terje Thoresen Dahl, har ansvar for dokumentasjon knyttet til dette dokumentet samt ajourhold av all dokumentasjon.

 

Spesifikt ansvar:

Brannvernleder og stedfortreder innehar full brannvernledermyndighet med tilhørende ansvar.

Brannvernleder plikter  å påse at dokumentasjonen à jour, samt å ha overblikk over, og vite at så vel, organisatoriske som tekniske forhold er i orden. Samt at det arbeides for de målsettinger som er satt i denne dokumentasjonen. Generelt ansvar:

Et hvert medlem av styret har ansvar for å påse at alle forhold knyttet til brannvern blir ivaretatt samt kunne ta ansvar for oppståttes situasjoner uten å sette liv og helse i fare

 

Tilsynsmyndighet:

HIB er objektets tilsynsmyndighet. HIB innkaller og avholder tilsyn etter eget oppsett.

Ved tilsyn skal følgende personer delta:

 • Brannvernleder
 • Brannvernleders stedfortreder
 • Øvrige styremedlemmer

 

 

4:     Bygningsdata

Vaktbu

Byggeår          1984

Grunnflate      Ca 28 m2 + overbygd terasse 20 m2

Antall etg.       1

Fyring             Panelovner/terrassevarmer m/ tidsbryter

El anlegg         God standard

 

Konstruksjon

Gulv:               Støpt plate på mark, og bjelkelag.

Vegger:           Bindingsverk

Tak:                 Takstoler, taktro m/ shingel

Inndeling:       Vaktrom, toalettrom, toalettrom med dusj, teknisk rom og overbygget veranda mot syd og vest.

Flater:             Panelte flater utvendig

                        Panelte flater  innvendig

                        Panelte himlinger.

                        Flis på gulv.

Dører:             Bygningen har 4 dører til bakkeplan. I tillegg åpningsbare vinduer                        i vaktrom

 

Serviceavtaler

El anlegg:        Avtale med Stange Elektriske om ettersyn hvert år.

 

 

 

 

 

 

 

Bryggeanlegg:

 

Byggeår:         1996

Arealer:           3 stk flytebrygger. 2 m brede totalt ca 160 meter.
                        Fastbrygge 65 meter

 

Konstruksjon

Flytebryggene er bygget i impregnert treverk og flytepontonger i plast. Utriggere i stål med flytepontonger i plast.
Fastbrygge i betong/stein og utriggere i stål med flytepontonger av plast/stål.

 

 

 

 1. Målsettinger

   

  Hovedmål

  Unngå brann, verne om liv og helse

   

  Delmål

   

 • Alle medlemmer skal takle oppståtte situasjoner uten å sette seg selv eller andre i fare

   

 • Tekniske tiltak skal til en hver tid være i orden

   

   

 • Medlemmer skal ha basiskunnskap om hvordan de kan forebygge brann i egen båt.

   

   

   

   

   

  6       Risikoanalyse

   

  Her oppsummeres hovedfunn i risiskoanalysen, samt hvilke tiltak som er identifsert og en handlingsplan for å iverksette tiltak i prioritert rekkefølge.)

   

   

  Tiltaksplan:


   

   

  7       Øvelsesplan

  Øvelsesmål:

   

  Alle medlemmer skal ha god kjennskap til brannvernarbeidet, og klare å takle oppståtte situasjoner uten å sette liv og helse i fare.

   

  Øvelsene skal bygges opp etter PUSH. Dette skal skje i forkant av hver enkelt øvelse.

   

  P         Planlegge:       Mål, momenter, innhold, ansvar.

  U         Utføre:            Gjennomføring til fastsatt tid og etter plan.

  S          Studere:          Evaluering  resultat – målsetting

  H         Handle:           Rette opp feil, endring av langsiktig mål

   

  Skal dokumenteres!

  Brannøvelse eller informasjon/demonstrasjon om Stange Båthavns brannvernopplegg  skal gjennomføres årlig i forbindelse med dugnad eller grillfest

   

   

   

   

   

   

 1. Brannverntiltak


  Se tiltaksplanunder pkt 6 for tiltak identifisert i forbindelse med risikovurderingen  oktober 2014.

  Bygningsmessig brannvern:

  Vaktbua er utstyrt med røykvarsler samt slukkemateriell.

  Terreassevarmere er utstyrt med tidsbrytere. Rutine for kaffetrakter.

  Brannvern knyttet til bryggeanlegg og båter:

  Branninstruks er oppslått ved alle brygger.
  Alle brygger er i sommersesongen utstyrt med 2 stk slangevogner slik at alle båter/brygger kan nåes med vannslanger.
  Brannslukningsapparat (pulver) er plassert i vaktbua.  Samt utstyr for å kutte fortøyninger.
  Medlemmene oppfordres til å utstyre båtene med fortøyninger som er lette å løsne slik at det er mulig å begrense skaden ved å flytte båter som er truet av av eventuell brann.


  Brannvernregler ble presentert på årsmøtet 2014.  Informasjonsfolder med brannvernregler deles ut til alle båteiere når båtene kommer på vannet:
  Brannvern knyttet til opplagsplass:


  Strømtilførsel på de eksterne kontaktene i havna koples fra i perioden 1.11 til 1.4. for å begrense risikoen ved bruk av skjøteledninger og ladere i båtene. Batterier skal koples fra under opplag.
  Informasjonsfolder ( «Brannvern i fritidsbåt», må lages!) deles ut til alle båteiere i løpet av sommeren 2015.

  Prosedyre ved brann i båt i havna:

   

   

 2. Brannvesenets innsatsmulighet

   

  Stange brannvesen er et deltidskorps og er lokalisert ca 8. minutt kjørevei fra Stange Båthavn. Krav til mannskapene er 4 minutters avstand på dagtid og 6 på kveld og helg. Brannvesenet vil da kunne være ved objektet maks 12 minutter i åpningstiden.   Avstand fra Hamar Brannstasjon er ca 17 minutter.


  Naturlig angrepsvei for brannvesenet er opplagsplass eller via grøntanlegg øst for båthavna.

   

  Ved tilkalling av brannvesen må brannvernleder, stedfortreder eller andre som måtte være til stede,  sørge for å få gitt brannvesenet nødvendig innformasjon ved adkomst. Dette letter slukkearbeidet og kan bidra til at livreddende innsats kan bli satt hurtig og på riktig måte.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 3. Instrukser

   

   

   

  BRANNINSTRUKS

  Stange Båtforening

 • VARSLE: 

  • VARSLE ALLE VED Å ROPE BRANN

  • VARSLE BRANNVESENENET, TLF 110

 • REDDE:

  • HJELP FOLK TIL Å EVAKUERE BÅTER

  • HJELP DE SOM TRENGER HJELP

 • SLUKKE:

  • FORSØK Å SLUKKE MED BRANNSLANGE ELLER APPARAT

 

 

 

 1. Internkontrollrutiner

  ( Ikke endelige, implementeres i løpet av 2015)

  Følgende internkontrollrutiner skal følges ved Stange båthavn.

   

  Brannslukkere                             Årlig + daglig i sesongen av vaktene                        

  Brannslanger                               Årlig + daglig i sesongen av vaktene

  Fortøyninger                                Daglig av vaktene.

  Identifisere overnatting i båtene  Daglig av vaktene

  Kontroll av el-anlegg                   Årlig av elektriker

   

   

  Daglige kontroller dokumenteres i vaktprotokoll. Årlige kontroller dokumenters på internkontrollskjema som står i perm i vaktbua.