Historie - Stange Båtforening (1983 - 2008)

De første planer og sonderinger
Noen entusiaster fra Stange med interesse for båt og vann tok initiativ til å danne Stange Båtforening.

Etter intense møter og aktiviteter fra sommeren 1983 til februar 1984 ble grunnlaget lagt. Vi hadde sett oss ut Gillundstranda som den aktuelle plassen for båter. I andre kommuner var det havner med varierende kvalitet. Vi ville prøve å få til en fin plass, slik at båt og livet i båten kunne forenes. På Gillundstranda har det tidligere vært sted med båt og brygger fra gamle dager. Det var et interessemøte på Tingvold 7.oktober 1983 som skulle danne grunnlaget til det som senere ble Stange Båtforening. 27 båtinteresserte møtte og et arbeidsutvalg på 6 ble valgt. Leder ble Arne Berstad , øvrige medlemmer: Willy Løvås, Jan Erik Haugen, Jan Henry Tangen, Per Erik Dahl og Anton Stadshaug.
Syd for parkeringsplassen kunne vi ikke legge båter for der er Stanges badeplass. På nordsiden er det privat strand, men forslaget var at vi i utvalget skulle ta kontakt med grunneier, Othar Opsand og kommunen om hjelp til å få til en båthavn der.

Kommunen skulle leie eller kjøpe tomt av grunneier som båtforeningen igjen skulle leie av kommunen. Men grunneier ønsket ikke at kommunen skulle være mellomledd. Etter mange møter og en del skriftlig korrespondanse ble det til at båtforeningen skulle leie areal av grunneier.

Det ble avholdt et møte på Hedemarken Hotell i Brumunddal mellom advokat, grunneier og Willy Løvås og Arne Berstad fra båtforeningen.

Møtet var vellykket og avtalen om leie ble underskrevet. Båtforeningen disponerer området på nordsiden av steinrøys, opp til veg og nord til bytte med Nordstrand. Parkering på steinrøys ble med i avtalen.
På et møte 7. oktober 1983 ble flere saker diskutert; Hvor mange båtplasser det skulle planlegges for, forslag til konstruksjon av molo, parkeringsplass, kostnadsoverslag og dugnad. Det ble også delt ut forslag til vedtekter. Arbeidsutvalget fikk mandat til å gjennomføre danning av Stange Båtforening.

Høsten 1983 hadde vi møter med representanter fra Friluftsnemnda og et større møte med kommunens administrasjon sammen med grunneier for å få alle detaljer på plass. Da hadde båtforeningen ferdige planer for utbygging som ga plass til ca 125 båter, Etter noen diskusjoner ble våre planer godkjente. Båtforeningen skal leie plassen av grunneier og stå for alt arbeid med båthavnen.
Vi måtte ordne med entreprenør til å utføre det maskinelle og medlemmene skulle gjøre det manuelle arbeidet. Bassenget måtte graves ut. Vi hadde fått tilsagn om 5 500 m³ stein som skulle brukes til molo. Moloen skulle starte ca 90 m ut fra pumpehuset og strekke seg ca 100 m mot nord. Oppsetting av fast brygge mot steinrøys, støping av oppkjøring og flytebrygger med fortøyninger var vår første store arbeidsoppgave.

Foreningen blir formelt stiftet
25. januar 1984 ble Stange Båtforening formelt stiftet. Det ble holdt møte på Tingvold med 40 fremmøtte. Formannen i arbeidsutvalget ledet møte. Det ble orientert om hva som har skjedd siden møte 7.oktober 1983. Det ble referert fra forskjellige brev, spesielt fra Friluftsnemnda, Stange kommune og grunneier. Videre referert fra de planer, vedtak og arbeid som er utført. Hadde også skisser over molo, brygger og havn.

Forslag til anleggskostnader, årlige utgifter totalt per båtplass. Ferdig forslag til vedtekster som skulle godkjennes.

Innskudd i forhold til størrelse per båt: >5’ – 15’, - 25’ og > 25’
Leie per båtplass ble satt til kr 100 per år
Det ble valgt styre til Stange Båtforening og følgende ble valgt:

Formann Arne Berstad

Nestformann Anton Stadshaug

Sekretær Anne Kari Vasaasen

Kasserer Willy Løvås

Styremedlem Per Erik Dahl og Jan Henry Tangen

Varamenn Åge Hauge og Lars Nilsen

Revisor Håkon M. Hansen og Lars Lundberg

Valgkomitè Christoffer Gjør og Ingar Ellingsen
Dato for ekstraordinært årsmøte ble fastsatt til 27.februar 1984
27.februar 1984 var Stange Båtforenings første ordinære årsmøte

Det ble også avholdt på Tingvold.
Sak 1: Valget fra stiftelsesmøte ble godkjent

Det ble også referert fra tidligere møter
Sak 2: Leieavtale med grunneier kr 5000 for første år

Deretter kr 100 per båt, minimum kr 5000 per år

Leie av parkeringsplass kr 1000 per år

Leieavtalen indeksreguleres 3. hvert år

Båthavna anlegges og tas i bruk
Hele tiden hadde vi kalkulert med faste brygger, men det ble vedtatt å bruke flytebrygger i åpent basseng. Båtforeningen skulle kjøpe ca 70 m med brukte brygger fra Ervold Marina da bassenget ble ferdig.
Firma Bjørn Frenning skal grave ut basseng, molo og brygge. Han skal begynne når vannstanden er på det laveste. Da ble det ett stort tidspress for å få det til før Mjøsa tok til og stige. Dugnaden til medlemmene skulle begynne 17. mars. Timene skulle registreres til senere bruk. Magne Sørensen skulle være ansvarlig for koordinering og fremdrift. Det ble også satt opp 3 lysmaster m/strømuttak langs bryggen mot parkeringsplassen.
Det var mange interne møter utover våren og arbeidet gikk fort unna. I den mest aktive tiden var det 2 store gravemaskiner, 3 dumpere og flere traktorer i drift. Det var fra 10-30 av medlemmene som var aktivt med hele tiden. Interessen var stor blant oss alle. Grunnen i strandsonene inneholdt lite stein, men det måtte skytes noe inne ved vakthuset.

Vi fikk tilbud om 5 500 m³ stein fra Johan Lund og han hadde maskiner og biler som kjørte den utover moloen. Den første moloen inneholdt ca 7 500 m³ masse, men den er forsterket mange ganger senere.
Den 29. april 1984 var det 85 navn på lista som ønsket båtplass. Den dagen skulle vi fordele 58 plasser som skulle stå ferdige til sesongstart. Det var stor spenning og alle var samlet på parkeringsplassen.
Vi hadde leid plassen av grunneier, men Stange Bys Vel gjorde krav på den til sine badende gjester. Velforeningen hadde ikke fornyet sin kontrakt på 5 år så det var båtforeningen som disponerte plassen. Det var Stange kulturkontor som var megleren og vi kom til forlik.
Båtforeningen var forespeilet støtte fra Friluftnemnda i Stange kommune og kystverket, men det kom ingen ting fra noen av dem. Fra Sparebanken Hedmark fik vi kr 5000 til startkapital.
Det har vært ett meget aktivt år for Stange båtforenings medlemmer, uten uhell av noe slag. Det ble lite med penger til alt som ble utført, så det måtte innkalles til ekstra medlemsmøte. Dersom vi måtte låne penger i banken krevdes godkjenning av medlemmene. Kasserer og formann fikk fullmakt til å låne opp til kr 550.000. Det ble imidlertid ikke behov for lån fordi vi fikk utsettelse fra Frenning til vi fikk mer penger. Vi tok på oss 25 bingovakter for å få noen ekstra kroner i kassen.

Peder Engen skulle undersøke om det var mulig å sette opp ett hus til vaktrom, redskap og toaletter i havna. Med Peder som leder ble det mulig, og huset ble ferdig sommeren 1984. Materialene ble kjøpt fra Hansen og Whist.

Båthavnen utvikles og forbedres
20.februar 1985 ble et nytt årsmøte avholdt på Tingvold og 48 medlemmer møtte. Det ble enkelt for valgkomiteen for alle ble gjenvalgt.

Foreningen kjøpte inn materialer til utriggere og medlemmene samles hos Anton Stadshaug for å lage til alle sammen. Det ble oppnevnt 3 stk. til å se på våre vedtekter, om det var noe som skulle forandres. Det måtte også oppsettes framdriftsplaner for sommeren.

Bjørn Frenning fortsetter med opprensking og forbereder molo langs grensen til Nordstrand. Men med innkjøring i bassenget fra nord, Alle medlemmene ble pålagt nattvakter etter oppsatt liste. De som ikke møtte ble ilagt bor på kr 300. radio og walkie talkie kjøpes inn. Hadde også parkeringsavgift på plassen og den gav ca 4000 i året.
Fastbryggen ble laget av brukte lysstolper fra Elverket, jernbanesviller og 200m 12m-lange

Jernbaneskinner fra Jernbaneverket. Alt ble hentet langs linjene. Til toppdekke ble brukt impregnerte bord. Det ble også lagt ned 2 stk 3000-liter tanker til tett kloakk fra toalettene.
På årsmøte 14.februar 1986 møtte 40 ivrige medlemmer. Det er den store iveren blant oss som gjør det mulig å få til båthavnen. Anne Kari Vasaasen gikk ut av styret og Jan Petter Haugen kom inn. Revisor ble Jan Syljeseth og Jonny Mathisen. De nye vedtektene ble godkjent. Årsavgift kr 400 per båt.
Sommeren 86 ble det gjort diverse forbedringer og fullført det som stod igjen med havna. St. Hans aften ble medlemmene invitert til fest på grøntområdet vårt til en markering. Det var et strålende vær, grilling og fin levende musikk. Det var stor oppslutning og alle hadde det bra. Slike kvelder håper vi det blir mange av.
På årsmøte 19.februar 1987 gikk Willy Løvås ut avstyret og innkom Håkon M Hansen. Ellers ble det gjenvalg. Medlemstallet har kommet opp i 116 og ventelisten er på 31.
Det gjensto fortsatt mye arbeid for å få til en komplett båthavn. Denne sommeren ble bassenget senket med ca 70-80 cm. Da kunne vi ha lengre brukstid, til tross for reguleringen av Mjøsa. Det ble også gravd inn vannledning denne sommeren. Det betyr mye å ha rent vann.

2 lysmaster langs gangsti mot øst ble satt opp. Ca 250 timer dugnad ble lagt ned.
Årsmøte ble holdt på Din Kafé for året 1988 og Erik Deglum kom med i styret, de andre ble gjenvalgt. Det skulle lages fastbrygge i tre langs grøntanlegget i år og grøntanlegget skulle fullføres. 12 stk har meldt seg ut av foreningen. Båthavna var tenkt til småbåter, men båtene blir større så vi prøver å sortere plassene og legge de store til fast brygge. Vaktordningen fungerer ikke helt som den skulle, men prøver å få medlemmene til å forstå verdien av vakten. W. Hermansen fyller 70 år og har fungert som vaktmann i havnen. Styret foreslår han får fri plass for det arbeidet han gjør. Økonomien vår er bra og på ventelista står 28 navn.

Dette året blir Mjøsa Båtforbund stiftet med deltakelse fra båtforeningene i Mjøsa. Anton Stadshaug møter fra Stange.

Båtforeningen fikk dette året forespørsel fra Stange kommune om å overta ansvaret for badeplassen. Dette sa båtforeningen nei til

Vakthuset vårt trengte fornyelse og Peder Engen satte inn større vindu og byttet 2 klosetter. Det ble satt opp 2 lysmaster langs gangstien mot nord og 2 lamper ved innseilingen.
På årsmøtet 1990 kom Arne Strandli som fast styremedlem. Økonomien er bra uten at vi har lånt noe.
Det ble kjørt stein på molo mot nord og forsterket innseilingen. På styremøte ble det bestemt at trebryggene mot parkering skal rives og erstattes med støpt mur mot vannet. Arbeidet skal utføres våren 1991.
På årsmøtet 13.februar 1991 ble hele styret gjenvalgt og 21 stk av den faste styrken møtte. Det ble bestemt at mur mot parkeringsplass skal bygges. Den ble ferdig 5.april og etterarbeidet ble gjort på dugnad.

Det ble oppsatt stein langs parkeringen og i feltet mellom brygge og stein plantes det hekk og noen trær.

Stange kulturkontor tilbyr kr 5000 per år dersom parkeringen blir gratis for alle, og det godkjente båtforeningen. Det ble ikke nødvendig å ta opp lån i år heller.
På årsmøte for 1992 ble det gjenvalg på alle i styret.

Det ble bestemt at formann, kasserer og sekretær skal få kr 1000 hver for arbeidet de utfører. Dugnaden den 9. juni gikk til opprydding etter støpingen, det var 20stk som møtte og 3 damer ordnet med kaffe og vafler som satte en ekstra stemning for dagen. I løpet av høsten ble det støpt fast dekke på bryggen.
Det var årsmøte 1993 på Din Kafé og 31 stk møtte. Styret ble gjenvalgt. Denne sommeren ble det satt opp 3 lysmaster med strømuttak langs bryggen mot sør, og vannkraner langs bryggen. Mjøsa båtforbund har gått i oppløsning, vi ble ikke med. Det ble bestemt å kjøpe nye flytebrygger til vinteren. De skal spikres, skrues sammen og monteres av medlemmene. Det er stort arbeid som deles på årene 1994 og 1995.

Etter anbudsrunde ble det Solid Marina as, Ålesund som fikk leveransen.
Bryggene ble levert i uke 11, 1994 og satt sammen på verkstedet til Leif Larsen. Den 2.mai ble bryggene satt på vannet og montert. Det ble også satt opp skilt på parkeringen som ønsket oss alle velkomne til Gillundstranda.
Nå begynte det virkelig å se pent ut hos båtfolket på Stange.

Naturkreftene herjer
På årsmøte 1995 byttet Anton Stadshaug med Bjarne Lang Ree i styret.

Resten av bryggene ble montert og utriggerne ble montert i uke 22. Gunnar Floor og Alf Håkonsen laget nye landgangere. Alle utriggere er på plass.

Anlegget ble fullforsikret anlegget denne våren, det skulle vises seg å være en meget klok handling.
De nye bryggene har gitt båthavnen en annen profil. Båthavnen er blitt en pen del av området ved Gillundstranda. Det er noen som går ut av foreningen og ny kommer inn for ventelisten er lang.
Det ble flom i Mjøsa denne sommeren. Den stoppet på 7,94m den 11. juni. Vannet sto opp til vinduene på vaktrommet. Den dagen det var på topp kom det noen sterke vindkast som løftet hele bryggen langs grøntanlegget. Alle båtene var tatt opptidligere. På parkeringsplassen sto vannet ca 1 meter over området.

Det var et trist syn som møtte oss da vannet begynte å synke. Til alt hell var havnen fullforsikret ca 2 mnd før vannet steg. Skadene ble taksert til ca kr 340.000.

Det ble bestemt at man skulle bygge opp igjen de landfaste bryggene i betong.
Vi brukte båthavnen den sommeren, men den var sterkt redusert. Vakthuset ble restaurert om sommeren etter flomskadene.
Årsmøte 21.februar 1996 – hele styret ble gjenvalgt. De fikk store oppgaver dette året til å bygge opp etter flommen. Var redd det skulle bli lite penger så avgiftene ble høynet. Det ble oppsatt forstøtningsmur langs kanten mot grøntanlegget og det var Gunvald Slåtten fra Vallset som utførte arbeidet. Det kostet kr 295000 og dugnaden tok til 7.mai. Det ble kjørt maskinplukket stein fra jordene rundt havnen som ble brukt til fylling bak muren. Vi var heldige med vannet i Mjøsa som steg sent. Den 30.mai var vannstanden bare på 3.33m. Det kom også forslag om å legge utriggere på fastbryggen mot parkeringsplassen.
Vi fikk dette året forespørsel fra lensmann om vi kunne stille med båt dersom de hadde oppdrag på Mjøsa. Lag og foreninger var også interessert i å leie båtturer. Det var flere av båtfolket som ville det.

På årsmøte 17.februar 1997 ble det skifte i styret etter frasigelse.

Formann Thorgeir Eriksen

Nestformann Knut Kristiansen

Kasserer Rolf Hanstad

Dessverre døde Thorgeir Eriksen brått 27.mai

Knut Kristiansen overtok som formann og Liv Britt Nordstand ble nestformann.

Det er forslag om å sette opp kantstein langs parkeringsplassen med en grønnkant og planting mellom brygge og plass. Det må også greves dypere ved innseilingen
På årsmøte 1998 ble det nye styret med formann Olav Kofoed, sekretær Egil Refsahl, styremedlem Jan Arne Langseth og varamenn Chr. Gjør og Per Olav Langberg.

Det skal settes opp stein fra Steens kalkbrenneri mot øst og grøntanlegget fullføres. Det vil til enhver til være nye oppgaver for å få havnen bedre. Det er mange gjestebåter som kommer innom for overnatting og det virker som de trives i vår båthavn.
Noen ivrige fiskere blant oss startet opp ”Havnedreggen”. Dreggekonkurranse med festlig avslutning og premieutdeling. Der er noe som heter det sosiale samhold blant båtfolket. Det har i alle år vært valgt noen som skulle lage en trivelig samling på St. Hans aften med grilling og hygge dersom været er bra. Det har vært mange fine kvelder som båtfolket har satt stor pris på.

Havnedreggen kommer i gang
Havnedreggen har vært et årlig arrangement siden. Senere har havnedreggen skiftet navn til ”Børgedreggen”, til minne om Børge Finstad som var er ivrig fisker og medlem av foreningen.

Årene fra 1997 til 2008
Det var ett stigende ønske om å kunne ta i bruk havna tidligere om våren, og det nye styret med Thorgeir Eriksen som leder satte i gang planleggingen med å grave ut deler av havnen.

Dessverre falt Eriksen fra men arbeidet fortsatte med Knut Kristiansen som leder. Første ledd i arbeidet var å lage slippen på utsiden av fyllingen og senere ble ca. halve Havnebassenget gravd ut og vi har nå ca.40 plasser som kan brukes fra begynnelsen av mai.

Samtidlig med dette ble det også anlagt en plenstripe mellom parkeringsplassen og brygga på sørsiden. Der ble det også senere plantet en hekk for å få ett mer markert skille mellom havna og parkeringsplassen.

1999 ble ett noe roligere år og det eneste prosjektet utenom vanlig drift var å legge ut utriggere på fastbrygga mot parkeringsplassen.

På årsmøtet i 2000 ble Petter Ree Lindstad valg til styreformann. Det ble skissert en rekke prosjekter som det var ønske om å få gjennomført; nye utriggere på flytebryggene, heiseplattform for båter og en eller annen form for ombygging av vaktbua eller eventuelt et nytt bygg.

I mars samme året ble det satt i gang utskifting av utriggere på en flytebrygge, og i 2001 ble det fullført med utskifting på de to siste bryggene.

I denne tiden ble det utarbeidet mange ideer om hvordan ombygging av vaktbua skulle gjennomføres, og det var mange forslag for eksempel å bygge en gapahuk.
På årsmøtet i 2002 ble Knut Kristiansen gjenvalgt til styreformann, og styret fikk i oppdrag å fortsette arbeidet med vaktbua. I løpet av året ble det vurdert flere forslag og på årsmøtet i 2003 ble det lagt fram to forslag. Forslaget til Jan Arne Langseth ble valgt og han fikk også oppdraget med å bygge huset. Ombyggingen medførte en omlegging av vannledninger og strømledninger og det ble besluttet å legge ut vannposter og strøm på flytebryggene samtidig

som vi likevel skulle grave. Resultatet ble sånn som huset framstår i dag og vi har høstet mange lovord om utseendet.
Etter den store innvesteringen med vaktbua måtte vi ta ett hvileår med minimale utgifter og 2004 ble ett vanlig driftsår, men vi klarte å gjennomføre en brannøvelse med ca.40 deltagere og er den eneste båtforeningen i Mjøsa som kan skilte med ett slikt diplom.
På årsmøtet i 2005 ble det besluttet å legge fast dekke på brygga mot grønntannlegget.

Det ble innhentet tilbud på støping av dekke og på legging av belegningsstein.

Valget falt på belegningsstein og resultatet ble meget bra.
I 2006 ble Tore Larsen valgt til styreformann og i tiden som har fulgt har arbeidet fortsatt

med vedlikehold og drifting av havna som i dag etter manges mening er en av de fineste i

hele Mjøsa og vi har hvert år mange besøk av gjestebåter som stortrives på Gillundstranda.
Gratulerer med 25 årsjubileet og lykke til videre med mange fine sommerdager på Mjøsa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dette tilbakeblikket er skrevet etter bidrag fra to av båtforeningens ildsjeler: Arne Berstad og Knut Kristiansen. Arne har skrevet om de første 15 årene fra 1983 til 1998. Knut har oppsummert perioden fra 1998 til 2008. Tusen takk for hjelpen!

Redigert og satt sammen av Terje T. Dahl.