Vedtekter

Revidert: 14.2.1986, 17.2.1993, 9.2.1994, 16.2.1998, 23.2.2009, 22.2.2010, 28.2.2012, 20.2.2014

 


§ 1           Navn

Foreningens navn er Stange Båtforening

 

§ 2           Medlemskap

Stange Båtforening er en sammenslutning av båteiere og andre interesserte. Søknad om medlemskap behandles av styret. Medlemmer med fast båtplass betegnes som aktive medlemmer. Medlemmer som ikke er tildelt fast båtplass betegnes passive medlemmer. Det er også anledning til å tegne støttemedlemskap.
Medlemskapet følger kalenderåret. Utmeldelse må skje skriftlig og være styret i hende innen årets utgang. Ved tildeling av båtplass vil kommunens innbyggere bli prioritert. Utleie av båtplass skal skje via styret.Maksimumsgrense for utleie av båtplass er 3 år. Etter 3 år opphører medlemskapet og båtplassen selges. Dette gjelder også ubenyttede båtplasser som ikke leies ut. Dersom medlemmet fortsetter som passivt medlem vil ansienniteten opprettholdes og telle med dersom medlemmet på et senere tidspunkt søker båtplass.

 Det er medlemmenes plikt å foregå med et godt eksempel på vann, i havn og på opplagsplass. Medlemmer som i beruset tilstand eller av uaktsomhet forårsaker skader på medlemmenes og /eller foreningens eiendom, eller på annen måte bryter vedtekter, kan av styret etter gitt varsel utelukkes fra foreningen.

 

$ 3           Formål

Stange Båtforening vil arbeide for:

 • å skape og vedlikeholde et godt båtmiljø så vel på vann som i sikker båthavn og på opplagsplass.
 • å være behjelpelig med forslag og retningslinjer for trafikk på vann


§ 4          Foreningens ledelse

Stange Båtforenings ledelse består av et styre på 5 medlemmer. Styret består av:

 • Leder
 • Nestleder
 • Kasserer
 • Sekretær
 • Styremedlem


Styret er beslutningsdyktig når leder, eller med leders godkjennelse, nestleder og minst 2 medlemmer av styret er til stede.

 

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet, og avholdes innen utgangen av februar måned. Medlemmene innkalles med minst 14 dagers varsel. Innkalling skjer ved annonsering i lokalpressen og på foreningens blogg/hjemmeside på internett.. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 8 dager før møtet. Vedtak gjøres med alminnelig flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de frammøtte medlemmer. Aktive medlemmer har stemmerett.  Passive medlemmer og støttemedlemmer har møterett og forslagsrett, men ikke stemmerett.

 På årsmøtet behandles:

 • Årsmelding
 • Revidert regnskap
 • Valg i hht § 5
 • Fastsettelse av kontingent og havneavgift
 • Utgiftsdekninger/bevilgninger

 

§ 5         Valg

Valget foregår påfølgende måte:

 • Leder velges for 2 år
 • Nestleder velges for 2 år
 • Kasserer velges for 2 år
 • Sekretær velges for 2 år
 • Styremedlem velges for 2 år

 

Minst 2 medlemmer av styret er da på valg hvert år.

 • Deretter velges 1 varamedlem for 2 år
 • Medlem til valgkomiteen velges for 3 år. Lengst sittende blir leder
 • 2 revisorer velges for hvert år
 • Tur – og festkomiteen velges for 2 år


Om noen forlanger det kan skriftlig avstemning avholdes.

 

§ 6         Kontingent

Årskontingenten fastsettes av årsmøtet og følger kalenderåret. Den må være innbetalt innen utgangen av mars måned.. De som skylder kontingent/vaktgebyr etter purring, kan ekskluderes. Ubetalt kontingent/vaktgebyr trekkes av innskudd og eventuelt tilgodehavende refunderes. De som leier plass betaler et vaktdepositum sammen med årskontingenten fastsatt av årsmøtet. Depositumet refunderes etter sesongslutt, såfremt vaktene er avholdt.
Gebyr for ikke å møte på vakt settes til kr 1000,- per vakt. Uteblivelse fra 2 vakter samme år medfører ekskludering fra foreningen.

 

§ 7         Innskudd

Innbetalt innskudd utbetales til medlemmer når medlemskapet opphører. For at innskuddet tilbakebetales må båtplassen være solgt.

 

§ 8         Ekstraordinært årsmøte

Styret kan når det finner det nødvendig eller når minst 1/5 av de aktive medlemmene forlanger det, innkalle til ekstraordinært årsmøte med angivelse av hvilke saker som ønskes behandlet. Innkalling skjer på samme måte som for ordinært årsmøte og må skje med minst 8 dagers varsel.

 

§ 9         Oppløsning

Oppløsning av Stange Båtforening kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter ordinær innkalling. Vedtak om oppløsning må ha minst 2/3 flertall av de frammøtte medlemmer. Eventuelle midler disponeres av årsmøtet med alminnelig flertall etter innstilling av det sittende styret.